REGULAMIN KLUBU BEHAPOWIEC GYM

Niniejszy regulamin określa prawa
i obowiązki klientów Behapowiec Gym. Obiekt świadczy usługi w zakresie siłowni.

1 Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie formularza – oświadczenia oraz uiszczenie opłaty. W przypadku zagubienia karnetu traci on ważność.

2 Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego może być przedłużony karnet i nie dłużej niż o 14 dni.
3 Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat. 4 Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go na recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 39zł.

5 Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu nie ponosi odpowiedzialności.
6 Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni.

7 Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym i niedziele.
8 W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym przyszło się do Behapowiec Gym – z czystą podeszwą,. Na zajęciach sportowych i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Niedopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenia na boso obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor/ trener zaleci inaczej.

9 Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

10 Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
11 W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne (ręczniki). Nie można krzyczeć, rzucać sprzętem bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nie przyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Behapowiec Gym zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

12 Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.
13 Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, niezwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.

14 Behapowiec Gym zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.
15 Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. Minimalny wiek korzystających z siłowni to 14 lat.
16 Osoby ćwiczące oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
17 W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.
18 Do sterowania klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Behapowiec Gym.
19 Behapowiec Gym zastrzega sobie prawo do zmiany cen i godzin otwarcia.

20 Behapowiec Gym nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez trenera bądź obsługę.
21 Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

22 Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu.
23 Klub zastrzega sobie prowadzenia treningów personalnych tylko i wyłącznie przez pracowników Klubu.

RODO

Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest P.W. Behapowiec Aurelia Reślinska ul. Nowa 27 62-065 Grodzisk Wiekopolski, Tel. 505237900

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych, pod

adresem e – mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby firmy.

 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b i f

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w celu realizacji świadczenia

rezerwacji.

 Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych, w celu zabezpieczenia lub dochodzenia

ewentualnych roszczeń, jest wypełnienie zobowiązań umownych.

 Dostęp do danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy w niezbędnym zakresie, Odbiorcą

niezbędny do:

 dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora danych i w stosunku do niego.

przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 sprostowania swoich danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są

nieprawidłowe lub niekompletne,

 wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych.

danych będą instytucje uprawnione na mocy prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania świadczenia, a po jego upływie przez okres

posprzedażowej obsługi Klientów,
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora,

Posiada Pani /Pan prawo:
dostępu do treści swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator

żądania usunięcia swoich danych,
żądania ograniczenia lub przeniesienia przetwarzania danych,

Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia

deklaracji – umieszczenia w bazie klientów siłowni. Jest Pani / Pan zobowiązany (-a) do ich

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie fakt, iż nie będziemy mogli

świadczyć usług dla Pani / Pana.

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki techniczne i organizacyjne

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze

wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ja niżej podpisany akceptuje regulamin klubu.

*Imię i Nazwisko: *Data:
*Telefon kontaktowy: *Adres e-mail:

Sprawdź aneks z późniejszymi zmianami.